அதிகமாக வட்டியுள்ள கடன்கள்தான் எப்போதும் முதலில் அடைக்கப்பட வேண்டும் என்பது அடிப்படை விதிமுறை. இதன்படி, பொதுத்துறை வங்கிகளில் 14-18% வரையும், தனியார் வங்கிகளில் 16-20% வரையும் உள்ள தனிநபர் கடன்களுக்கான மாதத் தவணைகளை முதலில் செலுத்திவிடுங்கள். 

TamilFlashNews.com
Open App