காலங்களும் மாற்றங்களும் மாறிக் கொண்டே தான் இருக்கும் ஆதலால் எந்த ஒரு வெற்றியும் தோல்வியும் நிலையானது இல்லை. ஓடிக்கொண்டே இரு உழைத்துக்கொண்டே இரு அதுவே நிலையானது...!

TamilFlashNews.com
Open App