வெற்றியை சந்தித்தவன் இதயம் பூவை போல மென்மையானது. தோல்வியை சந்தித்தவன் இதயம் இரும்பை விட வலிமையானது!

TamilFlashNews.com
Open App