வாழ்க்கையை வெளியிலிருந்து வேதனையோடு வேடிக்கை பார்ப்பதை நிறுத்துங்கள். சுமைகளை களைந்துவிட்டு ருசித்து வாழ்ந்து பாருங்கள் பிறகு வாழ்க்கை உங்களை இளமையோடு வைத்திருக்கும் - சத்குரு

TamilFlashNews.com
Open App