நாம் எண்ணங்களால் கட்டமைக்கப்படுகிறோம். எதுவாக நினைக்கிறோமோ, அதுவாகவே மாறுகிறோம். நம் எண்ணம் தூய்மையடையும்போதுதான், மகிழ்ச்சியும் நிழலைப்போல நம்மை விலகாமல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும்..!

TamilFlashNews.com
Open App