ஒன்றை செய்ய முடியும் என்று நீ முழுதாய் நம்பும்போது உன் மனம் அதை செய்து முடிக்கும் வழிகளை கண்டறியும். ஒரு காரியத்தில் நீ வைக்கும் நம்பிக்கை அந்தக் காரியத்தை முடிக்கும் வழியை காட்டுகிறது.

TamilFlashNews.com
Open App