சந்தோஷம் இருக்கும் இடத்தில் வாழ நினைப்பதை விட, நீ இருக்கும் இடத்தில் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கு. உன் வாழ்க்கை நிறைவாக இருக்கும்.

TamilFlashNews.com
Open App