வரலாற்றில் வெற்றி பெற்றவனும் இடம் பெறமுடியும் தோல்வியடைந்தவனும் இடம் பெற முடியும் ஆனால் வேடிக்கைப்பார்பவனால் ஒருபோதும் இடம்பெறமுடியாது!

TamilFlashNews.com
Open App