உங்களால் பறக்க முடியாவிட்டால் ஓடுங்கள், ஓட முடியாவிட்டால் நடந்து செல்லுங்கள். நடக்கவும் முடியாவிட்டால் தவழுங்கள். இலக்குகளை நோக்கி நீங்கள் சென்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதே முக்கியமானது - ஹிட்லர்

TamilFlashNews.com
Open App