என்னிடம் சிறப்பான தனித்திறமை என்று எதுவுமே இல்லை என்னிடம் இருப்பது ஆர்வம் மட்டுமே - ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின்

TamilFlashNews.com
Open App