ஒரு வருட பலனுக்கு நெல்லை நடுங்கள், முப்பது வருட பலனுக்கு மரங்களை நடுங்கள். நூற்றாண்டு பலனுக்கு கல்வியை கொடுங்கள். வாழ்வு சிறக்கும்.

TamilFlashNews.com
Open App