பிரிட்டன் நகரான லீசெஸ்டரில் வரும் ஏப்ரல் 9 முதல் 13 வரை தேசிய சமோசா வாரம் கொண்டாடப்படவுள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் சமோசா மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் தொண்டு நிறுவனத்துக்கு வழங்கபடவுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நகரம் இந்தியர்கள் அதிகம் வாழும் பகுதி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.