திருமாலின் மூன்றாவது அவதாரம், வராஹர் வடிவம். பூமாதேவியைக் காப்பதற்கும், உலகில் தீயவை அழியவும் அவதரித்தார். தேவாதிதேவர்களின் விண்ணப்பத்தை ஏற்று, பூமாதேவியின் வேண்டுதலுக்காக அரக்கனான இரண்யாட்சனை வதம்செய்தார். வராஹ வடிவம்கொண்டு திருமால் பூமிக்கு வந்த இன்றைய நாளே,  வராஹ ஜயந்தி என்று கொண்டாடப்படுகிறது. 

10.142.15.193