கொஞ்சம் பேசி, நிறையக் கேட்டு, அதிகம் பகிர்வதே அனுபவம்! - பெர்னாட்ஷாவின் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் வரிகள் இவை.