மனத்திருப்தி என்பது இயற்கையாகவே நம்மிடம் உள்ள செல்வம். ஆடம்பரம் என்பது நாமே தேடிக்கொள்ளும் வறுமை - சாக்ரடீஸ் ; Be happy with what you have..!