உதிக்கும் போதும் மறையும் போதும் ரசிக்கும் உலகம் உச்சிக்கு வந்தால் மட்டும் திட்டி தீர்க்கும்... சூரியனை மட்டுமல்ல மனித வளர்ச்சியையும்தான்..!