2020 இல் ஜப்பான் தலைநகரம் டோக்கியோவில் நடைபெறவிருக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் அனைத்துப் பதக்கங்களும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட மின்னணுக் கழிவுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படவுள்ளது. ஒலிம்பிக் மட்டுமல்லாமல் பாரலிம்பிக் போட்டிகளின் பதக்கங்களும் இவற்றைக் கொண்டே தயாரிக்கப்பட உள்ளன.