குணம், பொறுப்பு, திட நம்பிக்கை, மரியாதை, தைரியம் இருந்தால் போதும் படிப்பறிவு இல்லாவிட்டாலும் ஒரு மனிதனால் வெற்றி பெற முடியும் - சிவ் கேரா