நாம் செய்யும் காரியங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் நமக்குத் தோல்வியே கிடையாது. ஒன்று வெற்றி கொள்கிறோம், இல்லையேல் கற்றுக்கொள்கிறோம்.