ஒருவரைச் சிரிக்க வைப்பதற்கும் மகிழ்விப்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் உள்ளது. சிரிக்க வைப்பது மிகவும் எளிமையானது ஆனால் சந்தோஷப் படுத்துவதுதான் பெரும் கடினம் - பகவான் கிருஷ்ணர்