வெற்றியைக் கடவுளிடம் கொடுத்துவிடு, தோல்வியை விதியிடம் கொடுத்து விடு நம்பிக்கையையும் முயற்சியையும் மட்டும் நீ வைத்துக்கொள். நினைத்ததே நடக்கும்.

TamilFlashNews.com
Open App