ஒரு கதவு மூடப்படும்போது நிச்சயம் மறு கதவு திறக்கத்தான் படுகிறது. ஆனால், நாம் திறக்கப்பட்ட கதவை எப்போதும் பார்ப்பதே இல்லை.  மூடப்பட்ட கதவைப் பார்த்துக்கொண்டு திறக்கப்பட்டதையும் தவறவிடுகிறோம் - ஹெலன் கெல்லர்

TamilFlashNews.com
Open App