கடலில் இயக்கப்படும் படகு கரை வந்து சேர்கிறது. அதிலிருந்து சிதறி விழுந்த கட்டையும் காலம் கடந்தாவது கரைக்கு வந்துவிடுகிறது. முடியுமானால் படகாவோம் இலையென்றால் கட்டையாவோம் என்றேனும் ஒரு நாள் கரை சேர்வோம் - கண்ணதாசன்