அன்பு என்பதுதான் மனிதனின் பலம் மற்றும் பலவீனம். ஏமாற்றப்படும் அன்பு ஒரு மனிதனை மிருகமாக்கும். ஏமாற்றமில்லா அன்பு ஒரு மிருகத்தை மனிதனாக்கும்.