கோபம் என்னும் கொடிய அமிலமானது அது எறியப்படும் இடத்தைவிட அதை வைத்துக்கொண்டிருக்கும் கரத்தையே அதிகம் பாதிக்கும்.