இயல்புகளைப் புரிந்துகொள் நாள்களில் நல்ல நாள் கெட்ட நாள் என அதுவும் இல்லை. ஒவ்வோர் நாளும் நமக்கு மறைமுகமாகப் பல பாடங்களை உணர்த்திக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன.