உனது பிரச்னைகளை உன்னால் தான் சரிசெய்ய முடியும். ஏனென்றால் அதை உருவாக்கியவனே நீ தான். - ஓஷோ