பிறக்கும்போது உன்னோடு இல்லாத பெயர் இறக்கும் பொழுது உன்னோடு தான் இருக்கும். அதை உன் சாவிற்குக் கொடுக்காமல் சரித்திரத்துக்குக் கொடு - ஹிட்லர்

 

TamilFlashNews.com
Open App