தோல்வியில் உன்னைப் பார்த்துச் சிரிப்பவனை நீயும் பார்த்துச் சிரித்துவிடு. நீ வென்ற பின்பு உன் சிரிப்பை வெல்லக்கூட எவனும் நிமிர மாட்டான். 

TamilFlashNews.com
Open App