சந்தோஷம் என்பது பிரச்னை இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்வது அல்லது. எவ்வளவு  பிரச்னை வந்தாலும் சமாளித்து வாழ்வது. வருவது வரட்டும் வாழ்ந்து காட்டுவோம் என்ற மன உறுதியிலிருந்தால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் சந்தோஷம்தான். 

TamilFlashNews.com
Open App