எதை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையோ அதை மாற்ற முயற்சி செய்...! எதை உன்னால் மாற்ற முடியவில்லையோ அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்து விடு..! இதுவே வாழ்க்கையின் ரகசியம்..!

TamilFlashNews.com
Open App