வாழ்க்கையில் ஏதாவது குறிப்பிட்ட நோக்கத்தைக் கொண்டிருப்பது வாழ்க்கையைத் தவற விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழியாகும். நோக்கங்கள் மனதில் தோன்றுகிறன ஆனால் வாழ்க்கையோ மனதிற்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது. 

TamilFlashNews.com
Open App