வெற்றி என்பது நிழல் போல நீ அதைத் தேடிப் போகவேண்டியதில்லை. வெளிச்சத்தை நோக்கி நடந்தால் அது தானாகவே உன்னுடன் வரும்!

TamilFlashNews.com
Open App