வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்வதை ஒரு போதும் நிறுத்திவிடாதீர்கள் ஏனென்றால், வாழ்க்கை கற்றுத் தருவதை ஒரு போதும் நிறுத்தி விடுவதில்லை!

 

TamilFlashNews.com
Open App