விளக்கிற்கு வெளிச்சம் தர மட்டும்தான் தெரியும்... தேவை எங்கு என்பதை நாம் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்...!