உனக்கு நீ நல்லவனாய் இருந்தால் போதும் மற்றவருக்கு நீ கெட்டவனாய் தெரிந்தால் அது உன் குற்றமில்லை...! கண்ணில் பிழை என்றால் பிம்பமும் பிழையே..! அது பார்க்கப்படுபவன் பிழையல்ல பார்ப்பவன் பிழை..!

TamilFlashNews.com
Open App