உன்னால், நடந்து செல்லும்போது கவனமாக இருக்க முடிந்தால் நடையும் தியானமே. உன்னைச் சுற்றிலும் கவனமாக இரு. கவனத்தை தவறவிட்டால் எண்ணம் உன்னை ஆட்கொள்ளும். அதையும் கவனி தவிர்க்காதே. - ஓஷோ

TamilFlashNews.com
Open App